Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất. UBND cấp huyện
2 Mức độ 3 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại. UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng). Huyện Võ Nhai
4 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Huyện Võ Nhai
5 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND cấp huyện
6 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. UBND cấp huyện
7 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Huyện Võ Nhai
9 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Huyện Võ Nhai
10 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Huyện Võ Nhai