Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã UBND cấp huyện
2 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND xã, phường
4 Mức độ 3 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND cấp huyện
5 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép xây dựng UBND cấp huyện
6 Mức độ 2 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND xã, phường
7 Mức độ 2 Cấp lại sổ hộ khẩu UBND xã, phường
8 Mức độ 2 Cấp lại, sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm rượu UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Cấp lại, sửa đổi bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND cấp huyện
10 Mức độ 2 Cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND cấp huyện