Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Cấp đổi sổ hộ khẩu UBND xã, phường
2 Mức độ 3 Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND cấp huyện
4 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Võ Nhai
5 Mức độ 2 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND cấp huyện
6 Mức độ 2 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã, phường
7 Mức độ 3 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở UBND cấp huyện
10 Mức độ 2 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo UBND cấp huyện