Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã UBND xã, phường
2 Mức độ 2 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện. UBND cấp huyện
4 Mức độ 3 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện UBND cấp huyện
5 Mức độ 2 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục theo đề nghị của cá nhân, tổ chức UBND xã, phường
6 Mức độ 3 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng) Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Mức độ 3 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Mức độ 3 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Mức độ 2 Giải thể trung tâm học tập cộng đồng UBND cấp huyện
10 Mức độ 3 Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
11 Mức độ 3 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Sở Giáo dục và Đào tạo
12 Mức độ 2 Giải thể trường mầm non theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân UBND cấp huyện
13 Mức độ 3 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo
14 Mức độ 3 Giải thể trường phổ thông trung học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học) Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Mức độ 2 Giải thể trường tiểu học theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân UBND cấp huyện
16 Mức độ 3 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng.) Sở Giáo dục và Đào tạo
17 Mức độ 2 Giải thể trường trung học cơ sở theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường. UBND cấp huyện
18 Mức độ 3 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
19 Mức độ 2 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn. UBND cấp huyện
20 Mức độ 2 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. UBND cấp huyện