Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 3 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp. UBND cấp huyện
2 Mức độ 2 Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội UBND Xã Sơn Phú
3 Mức độ 2 Hồ sơ mai táng của cựu chiến binh UBND Xã Sơn Phú
4 Mức độ 2 Hồ sơ mai táng thanh niên xung phong UBND Xã Sơn Phú
5 Mức độ 2 Hồ sơ thờ cúng liệt sỹ UBND Xã Sơn Phú
6 Mức độ 2 Hỗ trợ chi phí mai táng cho người có công UBND xã, phường
7 Mức độ 2 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND xã, phường
8 Mức độ 2 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND cấp huyện
10 Mức độ 2 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã, phường
11 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dương, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND cấp huyện
12 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND xã, phường
13 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND xã, phường
14 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND cấp huyện
15 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). UBND cấp huyện
16 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). UBND xã, phường
17 Mức độ 2 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình. UBND cấp huyện
19 Mức độ 2 Hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước) UBND cấp huyện
20 Mức độ 2 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã, phường