Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. UBND cấp huyện
2 Mức độ 2 Cấp giấy chứng nhận xã cùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (xã thuộc Chương trình 135) UBND xã, phường
3 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. UBND cấp huyện
4 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. UBND cấp huyện
5 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo
6 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Mức độ 2 Cấp giấy chuyển hộ khẩu UBND xã, phường
8 Mức độ 3 Cấp giấy giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ UBND cấp huyện
10 Mức độ 2 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm rượu UBND cấp huyện
11 Mức độ 2 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND cấp huyện
12 Mức độ 3 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND cấp huyện
13 Mức độ 3 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án UBND cấp huyện
14 Mức độ 2 Cấp giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử - văn hóa; tượng đài; tranh hoành tráng UBND cấp huyện
15 Mức độ 3 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ UBND cấp huyện
16 Mức độ 2 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến UBND cấp huyện
17 Mức độ 2 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến UBND cấp huyện
18 Mức độ 3 Cấp giấy xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm UBND cấp huyện
19 Mức độ 3 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã, phường
20 Mức độ 2 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND xã, phường