Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Cấp đổi sổ hộ khẩu UBND xã, phường
2 Mức độ 3 Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND cấp huyện
4 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Võ Nhai
5 Mức độ 2 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND cấp huyện
6 Mức độ 2 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã, phường
7 Mức độ 3 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở UBND cấp huyện
10 Mức độ 2 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo UBND cấp huyện
11 Mức độ 2 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh UBND cấp huyện
12 Mức độ 2 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện UBND cấp huyện
13 Mức độ 2 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND cấp huyện
14 Mức độ 2 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND xã, phường
15 Mức độ 3 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
16 Mức độ 3 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở UBND cấp huyện
17 Mức độ 3 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo
18 Mức độ 3 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
19 Mức độ 3 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
20 Mức độ 3 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo