Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 3 Cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
2 Mức độ 3 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
3 Mức độ 3 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
4 Mức độ 3 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
5 Mức độ 3 Cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
6 Mức độ 3 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Mức độ 3 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Mức độ 3 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Mức độ 3 Cho thuê lại quyền sử dụng đất UBND cấp huyện
10 Mức độ 3 Cho thuê quyền sử dụng đất UBND cấp huyện
11 Mức độ 2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND cấp huyện
12 Mức độ 2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã, phường
13 Mức độ 3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND cấp huyện
14 Mức độ 3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND cấp huyện
15 Mức độ 3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND cấp huyện
16 Mức độ 2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) UBND xã, phường
17 Mức độ 2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Chứng thực di chúc UBND xã, phường
19 Mức độ 2 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND cấp huyện
20 Mức độ 2 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở UBND xã, phường