Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND cấp huyện
2 Mức độ 2 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã, phường
3 Mức độ 2 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND cấp huyện
4 Mức độ 2 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã, phường
5 Mức độ 2 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND xã, phường
6 Mức độ 2 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND cấp huyện
7 Mức độ 2 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã, phường
8 Mức độ 2 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường UBND xã, phường
10 Mức độ 2 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. UBND cấp huyện
11 Mức độ 3 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất UBND cấp huyện
12 Mức độ 3 Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng UBND cấp huyện
13 Mức độ 2 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế UBND xã, phường
14 Mức độ 3 Chuyển trường cho học sinh cấp trung học phổ thông đến từ tỉnh, thành phố khác Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Mức độ 3 Chuyển trường cho học sinh cấp trung học phổ thông đi tỉnh, thành phố khác Sở Giáo dục và Đào tạo
16 Mức độ 2 Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND cấp huyện
17 Mức độ 2 Chuyển trường trung học cơ sở trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học UBND cấp huyện
19 Mức độ 3 Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở UBND cấp huyện
20 Mức độ 2 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập hoặc công lập UBND cấp huyện