Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. UBND cấp huyện
2 Mức độ 2 Công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà/đất UBND xã, phường
3 Mức độ 2 Công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất UBND xã, phường
4 Mức độ 2 Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) UBND cấp huyện
5 Mức độ 2 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND xã, phường
6 Mức độ 3 Công nhận huyện đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Mức độ 2 Công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa UBND cấp huyện
10 Mức độ 2 Công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị UBND cấp huyện
11 Mức độ 2 Công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới UBND cấp huyện
12 Mức độ 2 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND xã, phường
13 Mức độ 2 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. UBND cấp huyện
14 Mức độ 3 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở (PCGDMNTNT) UBND cấp huyện
15 Mức độ 2 Công nhận Thôn văn hóa, Làng văn hóa, Ấp văn hóa, Bản văn hóa và tương đương UBND cấp huyện
16 Mức độ 2 Công nhận Tổ dân phố văn hóa và tương đương UBND cấp huyện
17 Mức độ 3 Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo
18 Mức độ 3 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo
19 Mức độ 3 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu UBND cấp huyện
20 Mức độ 3 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo