Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 3 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo
2 Mức độ 3 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp Sở Giáo dục và Đào tạo
3 Mức độ 3 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND cấp huyện
4 Mức độ 2 Công nhận “Gia đình văn hóa” UBND xã, phường
5 Mức độ 2 Danh hiệu Gia đình văn hóa UBND xã, phường
6 Mức độ 2 Duyệt bản vẽ mặt bằng vị trí công trình UBND cấp huyện
7 Mức độ 2 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND cấp huyện
10 Mức độ 3 Gia hạn giấy phép xây dựng UBND cấp huyện
11 Mức độ 2 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế. UBND cấp huyện
12 Mức độ 2 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND cấp huyện
13 Mức độ 2 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND xã, phường
14 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND cấp huyện
15 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND cấp huyện
16 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã UBND xã, phường
17 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu UBND cấp huyện
19 Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu UBND xã, phường
20 Mức độ 2 Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND cấp huyện