Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã, phường
2 Mức độ 2 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch UBND cấp huyện
4 Mức độ 2 Thẩm định kinh phí lập quy hoạch UBND cấp huyện
5 Mức độ 2 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch UBND cấp huyện
6 Mức độ 3 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. UBND cấp huyện
7 Mức độ 2 Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập UBND cấp huyện
10 Mức độ 2 Thẩm định điều chỉnh quy hoạch UBND cấp huyện
11 Mức độ 2 Thẩm định đồ án quy hoạch UBND cấp huyện
12 Mức độ 3 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo
13 Mức độ 3 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
14 Mức độ 3 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Mức độ 2 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND cấp huyện
16 Mức độ 3 Thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
17 Mức độ 2 Thành lập trường mầm non UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập UBND cấp huyện
19 Mức độ 3 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo
20 Mức độ 3 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo
21 Mức độ 3 Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo
22 Mức độ 2 Thành lập trường tiểu học UBND cấp huyện
23 Mức độ 3 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo
24 Mức độ 2 Thành lập Trường trung học cơ sở UBND cấp huyện
25 Mức độ 3 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo
26 Mức độ 3 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo
27 Mức độ 2 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã) UBND xã, phường
28 Mức độ 2 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Huyện Võ Nhai
29 Mức độ 2 Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý UBND cấp huyện
30 Mức độ 3 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội UBND cấp huyện