Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND cấp huyện
2 Mức độ 3 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND cấp huyện
3 Mức độ 3 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án UBND cấp huyện
4 Mức độ 2 Cấp giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử - văn hóa; tượng đài; tranh hoành tráng UBND cấp huyện
5 Mức độ 3 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ UBND cấp huyện
6 Mức độ 2 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến UBND cấp huyện
7 Mức độ 2 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến UBND cấp huyện
8 Mức độ 3 Cấp giấy xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm UBND cấp huyện
9 Mức độ 3 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã, phường
10 Mức độ 2 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND xã, phường
11 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất. UBND cấp huyện
12 Mức độ 3 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại. UBND cấp huyện
13 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng). Huyện Võ Nhai
14 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Huyện Võ Nhai
15 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND cấp huyện
16 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. UBND cấp huyện
17 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Huyện Võ Nhai
19 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Huyện Võ Nhai
20 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Huyện Võ Nhai
21 Mức độ 3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã UBND cấp huyện
22 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND cấp huyện
23 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND xã, phường
24 Mức độ 3 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND cấp huyện
25 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép xây dựng UBND cấp huyện
26 Mức độ 2 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND xã, phường
27 Mức độ 2 Cấp lại sổ hộ khẩu UBND xã, phường
28 Mức độ 2 Cấp lại, sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm rượu UBND cấp huyện
29 Mức độ 2 Cấp lại, sửa đổi bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND cấp huyện
30 Mức độ 2 Cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND cấp huyện