Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh UBND cấp huyện
2 Mức độ 2 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND cấp huyện
4 Mức độ 2 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND xã, phường
5 Mức độ 3 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
6 Mức độ 3 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở UBND cấp huyện
7 Mức độ 3 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Mức độ 3 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Mức độ 3 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
10 Mức độ 3 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
11 Mức độ 3 Cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
12 Mức độ 3 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
13 Mức độ 3 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
14 Mức độ 3 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Mức độ 3 Cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
16 Mức độ 3 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
17 Mức độ 3 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
18 Mức độ 3 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
19 Mức độ 3 Cho thuê lại quyền sử dụng đất UBND cấp huyện
20 Mức độ 3 Cho thuê quyền sử dụng đất UBND cấp huyện
21 Mức độ 2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND cấp huyện
22 Mức độ 2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã, phường
23 Mức độ 3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND cấp huyện
24 Mức độ 3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND cấp huyện
25 Mức độ 3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND cấp huyện
26 Mức độ 2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) UBND xã, phường
27 Mức độ 2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND cấp huyện
28 Mức độ 2 Chứng thực di chúc UBND xã, phường
29 Mức độ 2 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND cấp huyện
30 Mức độ 2 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở UBND xã, phường