Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã UBND xã, phường
2 Mức độ 2 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện. UBND cấp huyện
4 Mức độ 3 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện UBND cấp huyện
5 Mức độ 2 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục theo đề nghị của cá nhân, tổ chức UBND xã, phường
6 Mức độ 3 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng) Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Mức độ 3 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Mức độ 3 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Mức độ 2 Giải thể trung tâm học tập cộng đồng UBND cấp huyện
10 Mức độ 3 Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
11 Mức độ 3 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Sở Giáo dục và Đào tạo
12 Mức độ 2 Giải thể trường mầm non theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân UBND cấp huyện
13 Mức độ 3 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo
14 Mức độ 3 Giải thể trường phổ thông trung học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học) Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Mức độ 2 Giải thể trường tiểu học theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân UBND cấp huyện
16 Mức độ 3 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng.) Sở Giáo dục và Đào tạo
17 Mức độ 2 Giải thể trường trung học cơ sở theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường. UBND cấp huyện
18 Mức độ 3 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
19 Mức độ 2 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn. UBND cấp huyện
20 Mức độ 2 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. UBND cấp huyện
21 Mức độ 3 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp. UBND cấp huyện
22 Mức độ 2 Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội UBND Xã Sơn Phú
23 Mức độ 2 Hồ sơ mai táng của cựu chiến binh UBND Xã Sơn Phú
24 Mức độ 2 Hồ sơ mai táng thanh niên xung phong UBND Xã Sơn Phú
25 Mức độ 2 Hồ sơ thờ cúng liệt sỹ UBND Xã Sơn Phú
26 Mức độ 2 Hỗ trợ chi phí mai táng cho người có công UBND xã, phường
27 Mức độ 2 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND xã, phường
28 Mức độ 2 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND cấp huyện
29 Mức độ 2 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND cấp huyện
30 Mức độ 2 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã, phường