Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dương, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND cấp huyện
2 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND xã, phường
3 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND xã, phường
4 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND cấp huyện
5 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). UBND cấp huyện
6 Mức độ 2 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). UBND xã, phường
7 Mức độ 2 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình. UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước) UBND cấp huyện
10 Mức độ 2 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã, phường
11 Mức độ 2 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên UBND cấp huyện
12 Mức độ 2 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND xã, phường
13 Mức độ 2 Kê khai giá (hàng hóa, dịch vụ). UBND cấp huyện
14 Mức độ 3 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UBND cấp huyện
15 Mức độ 2 Lấy ý kiến thống nhất về đồ án quy hoạch UBND cấp huyện
16 Mức độ 2 Mai táng phí cho người có công UBND Xã Sơn Phú
17 Mức độ 2 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị, cai nghiện ma túy tình Thái Nguyên UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND xã, phường
19 Mức độ 2 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) UBND cấp huyện
20 Mức độ 2 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình. UBND cấp huyện
21 Mức độ 2 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là hộ gia đình. UBND cấp huyện
22 Mức độ 2 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là hộ gia đình. UBND cấp huyện
23 Mức độ 3 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng năm của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. UBND cấp huyện
24 Mức độ 2 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND xã, phường
25 Mức độ 2 Phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là hộ gia đình. UBND cấp huyện
26 Mức độ 3 Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (các công trình do chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt UBND cấp huyện
27 Mức độ 3 Phúc khảo bài thi THPT quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo
28 Mức độ 2 Quy trình đánh gia xếp loại “cộng đồng học tập” cấp xã UBND cấp huyện
29 Mức độ 2 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước UBND cấp huyện
30 Mức độ 2 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND xã, phường