Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước UBND xã, phường
2 Mức độ 2 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã, phường
3 Mức độ 2 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện
4 Mức độ 2 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em UBND xã, phường
5 Mức độ 2 Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND xã, phường
6 Mức độ 3 Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND cấp huyện
7 Mức độ 2 Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND xã, phường
8 Mức độ 3 Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. UBND cấp huyện
10 Mức độ 2 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã, phường
11 Mức độ 2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện
12 Mức độ 3 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND cấp huyện
13 Mức độ 2 Đăng ký thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục UBND xã, phường
14 Mức độ 2 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã, phường
15 Mức độ 3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện
16 Mức độ 3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND cấp huyện
17 Mức độ 2 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Huyện Võ Nhai
18 Mức độ 2 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai UBND cấp huyện
19 Mức độ 2 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất UBND cấp huyện
20 Mức độ 2 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành UBND cấp huyện
21 Mức độ 2 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND cấp huyện
22 Mức độ 2 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước UBND xã, phường
23 Mức độ 3 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. UBND cấp huyện
24 Mức độ 2 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý. UBND cấp huyện
25 Mức độ 3 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. UBND cấp huyện
26 Mức độ 2 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất. UBND cấp huyện
27 Mức độ 2 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. UBND cấp huyện
28 Mức độ 2 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con UBND xã, phường
29 Mức độ 3 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo
30 Mức độ 2 Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. UBND cấp huyện
31 Mức độ 2 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã, phường
32 Mức độ 2 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND xã, phường
33 Mức độ 3 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
34 Mức độ 3 Điều chỉnh giấy phép xây dựng UBND cấp huyện
35 Mức độ 2 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu UBND xã, phường
36 Mức độ 3 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo
37 Mức độ 2 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). UBND xã, phường
38 Mức độ 2 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. UBND cấp huyện
39 Mức độ 2 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. UBND cấp huyện
40 Mức độ 2 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND cấp huyện
41 Mức độ 2 Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật UBND xã, phường