Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 3 Cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
2 Mức độ 3 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
3 Mức độ 3 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
4 Mức độ 3 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
5 Mức độ 3 Cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
6 Mức độ 3 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Mức độ 3 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Mức độ 3 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Mức độ 3 Cho thuê lại quyền sử dụng đất UBND cấp huyện
10 Mức độ 3 Cho thuê quyền sử dụng đất UBND cấp huyện
11 Mức độ 2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND cấp huyện
12 Mức độ 2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã, phường
13 Mức độ 3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND cấp huyện
14 Mức độ 3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND cấp huyện
15 Mức độ 3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND cấp huyện
16 Mức độ 2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) UBND xã, phường
17 Mức độ 2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Chứng thực di chúc UBND xã, phường
19 Mức độ 2 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND cấp huyện
20 Mức độ 2 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở UBND xã, phường
21 Mức độ 2 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND cấp huyện
22 Mức độ 2 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã, phường
23 Mức độ 2 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND cấp huyện
24 Mức độ 2 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã, phường
25 Mức độ 2 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND xã, phường
26 Mức độ 2 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND cấp huyện
27 Mức độ 2 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã, phường
28 Mức độ 2 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường UBND cấp huyện
29 Mức độ 2 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường UBND xã, phường
30 Mức độ 2 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. UBND cấp huyện
31 Mức độ 3 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất UBND cấp huyện
32 Mức độ 3 Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng UBND cấp huyện
33 Mức độ 2 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế UBND xã, phường
34 Mức độ 3 Chuyển trường cho học sinh cấp trung học phổ thông đến từ tỉnh, thành phố khác Sở Giáo dục và Đào tạo
35 Mức độ 3 Chuyển trường cho học sinh cấp trung học phổ thông đi tỉnh, thành phố khác Sở Giáo dục và Đào tạo
36 Mức độ 2 Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND cấp huyện
37 Mức độ 2 Chuyển trường trung học cơ sở trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND cấp huyện
38 Mức độ 2 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học UBND cấp huyện
39 Mức độ 3 Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở UBND cấp huyện
40 Mức độ 2 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập hoặc công lập UBND cấp huyện
41 Mức độ 2 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. UBND cấp huyện
42 Mức độ 2 Công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà/đất UBND xã, phường
43 Mức độ 2 Công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất UBND xã, phường
44 Mức độ 2 Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) UBND cấp huyện
45 Mức độ 2 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND xã, phường
46 Mức độ 3 Công nhận huyện đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Sở Giáo dục và Đào tạo
47 Mức độ 2 Công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị UBND cấp huyện
48 Mức độ 2 Công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới UBND cấp huyện
49 Mức độ 2 Công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa UBND cấp huyện
50 Mức độ 2 Công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị UBND cấp huyện