Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 3 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
2 Mức độ 3 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo
3 Mức độ 3 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Sở Giáo dục và Đào tạo
4 Mức độ 3 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND cấp huyện
5 Mức độ 2 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã, phường
6 Mức độ 2 Tách sổ hộ khẩu UBND xã, phường
7 Mức độ 2 Tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện
9 Mức độ 3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh UBND cấp huyện
10 Mức độ 3 Tặng cho quyền sử dụng đất UBND cấp huyện
11 Mức độ 3 Tặng Danh hiệu chiến sỹ thi đua UBND cấp huyện
12 Mức độ 3 Tặng Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến UBND cấp huyện
13 Mức độ 3 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa UBND cấp huyện
14 Mức độ 3 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND cấp huyện
15 Mức độ 3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, theo chuyên đề UBND cấp huyện
16 Mức độ 3 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND cấp huyện
17 Mức độ 3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã UBND xã, phường
19 Mức độ 2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã, phường
20 Mức độ 2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND xã, phường
21 Mức độ 2 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã, phường
22 Mức độ 2 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng UBND cấp huyện
23 Mức độ 2 Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch UBND cấp huyện
24 Mức độ 2 Thẩm định kinh phí lập quy hoạch UBND cấp huyện
25 Mức độ 2 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch UBND cấp huyện
26 Mức độ 3 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. UBND cấp huyện
27 Mức độ 2 Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập UBND cấp huyện
28 Mức độ 2 Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập UBND cấp huyện
29 Mức độ 2 Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập UBND cấp huyện
30 Mức độ 2 Thẩm định điều chỉnh quy hoạch UBND cấp huyện
31 Mức độ 2 Thẩm định đồ án quy hoạch UBND cấp huyện
32 Mức độ 3 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo
33 Mức độ 3 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
34 Mức độ 3 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo
35 Mức độ 2 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND cấp huyện
36 Mức độ 3 Thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
37 Mức độ 2 Thành lập trường mầm non UBND cấp huyện
38 Mức độ 2 Thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập UBND cấp huyện
39 Mức độ 3 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo
40 Mức độ 3 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo
41 Mức độ 3 Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo
42 Mức độ 2 Thành lập trường tiểu học UBND cấp huyện
43 Mức độ 3 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo
44 Mức độ 2 Thành lập Trường trung học cơ sở UBND cấp huyện
45 Mức độ 3 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo
46 Mức độ 3 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo
47 Mức độ 2 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã) UBND xã, phường
48 Mức độ 2 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Huyện Võ Nhai
49 Mức độ 2 Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý UBND cấp huyện
50 Mức độ 3 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội UBND cấp huyện