Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trứ mà không có người thân thích chăm sóc. UBND cấp huyện
2 Mức độ 2 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND xã, phường
3 Mức độ 2 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân. UBND xã, phường
4 Mức độ 2 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra. UBND xã, phường
5 Mức độ 2 Xác nhận giấy tờ - khác UBND Xã Sơn Phú
6 Mức độ 2 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND xã, phường
7 Mức độ 2 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ, đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ UBND xã, phường
9 Mức độ 2 Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản UBND xã, phường
10 Mức độ 2 Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường UBND cấp huyện
11 Mức độ 2 Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường UBND cấp huyện
12 Mức độ 2 Xác nhận đăng ký bảo vệ môi trường UBND xã, phường
13 Mức độ 3 Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo
14 Mức độ 2 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản UBND cấp huyện
15 Mức độ 2 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản UBND xã, phường
16 Mức độ 2 Xác nhận, cấp phép xây dựng UBND xã, phường
17 Mức độ 2 Xác nhận, cấp đổi hiện vật khen thưởng thuộc thuẩm quyền cấp huyện UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường UBND cấp huyện
19 Mức độ 2 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND xã, phường
20 Mức độ 3 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
21 Mức độ 2 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi UBND cấp huyện
22 Mức độ 2 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi UBND xã, phường
23 Mức độ 3 Xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo
24 Mức độ 3 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. UBND cấp huyện
25 Mức độ 2 Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND xã, phường
26 Mức độ 3 Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND cấp huyện
27 Mức độ 2 Xử lý đơn tại cấp huyện UBND cấp huyện
28 Mức độ 2 Xử lý đơn tại cấp xã UBND xã, phường
29 Mức độ 2 Yêu cầu trợ giúp pháp lý UBND cấp huyện
30 Mức độ 3 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo
31 Mức độ 2 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân. UBND cấp huyện
32 Mức độ 2 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. UBND cấp huyện
33 Mức độ 2 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. UBND cấp huyện
34 Mức độ 3 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo
35 Mức độ 2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng UBND xã, phường
36 Mức độ 2 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp UBND cấp huyện
37 Mức độ 2 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận. UBND cấp huyện
38 Mức độ 2 Đăng ký chấm dứt Giám hộ UBND xã, phường
39 Mức độ 2 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện
40 Mức độ 2 Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh UBND cấp huyện
41 Mức độ 2 Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh UBND cấp huyện
42 Mức độ 2 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền UBND cấp huyện
43 Mức độ 3 Đăng ký dự thi THPT quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo
44 Mức độ 2 Đăng ký giá UBND cấp huyện
45 Mức độ 2 Đăng ký giám hộ UBND xã, phường
46 Mức độ 2 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện
47 Mức độ 3 Đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất UBND cấp huyện
48 Mức độ 3 Đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo
49 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp UBND xã, phường
50 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản UBND cấp huyện