Truy cập nội dung luôn

Quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

16-07-2019 18:07

 

          Ngày 15/7, Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 – CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành đảng bộ huyện, lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành đoàn thể  huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Lương Văn Lành – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Description: CT35

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quán triệt Chỉ thị số 35 – CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ thị nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ (2015-2020)  và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ (2020-2025); thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu cấp ủy nhiệm kỳ (2020-2025); bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Về thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành trước ngày 30-6-2020.Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày; hoàn thành trước ngày 31-8-2020. Về tổ chức, thực hiện, các cấp uỷ tổ chức quán triệt chỉ thị và xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung chỉ thị đề ra; lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Description: CT35.1

Ảnh: Đ/c Lương Văn Lành – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí bí thư huyện ủy yêu cầu, sau hội nghị các đồng chí đứng đầu các cơ quan, đơn vị sớm chỉ đạo xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 – CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Lãnh đạo thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Các cấp ủy thành lập các Tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội gồm Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức và phục vụ đại hội, Tiểu ban Bảo vệ đại hội.

Tin, ảnh: Cao Khánh