Truy cập nội dung luôn

Cho ý kiến và Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW

05-06-2019 14:37

 

Sáng ngày 5/6, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế -  xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các sở đã, thảo luận và cho ý kiến vào nội dung, bố cục của báo cáo, trong đó tập trung vào những nội dung: Đánh giá thực trạng việc tổ chức triển khai và kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân sau 15 năm (2004 - 2018) thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW; xác định vị trí, vai trò, cơ hội, tầm quan trọng và ảnh hưởng của tỉnh, vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước; điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của tỉnh, của vùng; tập trung đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, phối hợp chặt chẽ với các ngành để xây dựng báo cáo tổng kết toàn diện hơn về mặt số liệu cũng như các nhận định đánh giá... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Báo cáo phải thể hiện những kết quả tỉnh đã đạt được trong 15 thực hiện Nghị quyết số 37; phải đánh giá khách quan, nghiêm túc, phản ánh đúng thực tiễn, chỉ ra những mặt đã đạt được, bài học kinh nghiệm; đề xuất những quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp khả thi phù hợp với bối cảnh, vai trò, vị thế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; xu thế phát triển của tỉnh, của toàn vùng trong thời kỳ đổi mới.

Thainguyen.gov.vn

Xuân Huy