Truy cập nội dung luôn

Trao giấy chứng nhận cho 87 học viên hoàn thành khóa học

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa I năm 2019. Trong thời gian 7 ngày học tập từ ngày 21/3 – 29/3, các học viên đã được truyền đạt các nội dung như: Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng…

Kết thúc lớp học, có 87 học viên được Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương lý luận cho đảng viên  mới khóa 1 năm 2019. Trong đó có 8 học viên đạt thành tích xuất sắc, chiếm 9,2%; 43 học viên đạt loại giỏi chiếm trên 49%;  đạt loại khá 32 học viên chiếm gần 37%, 4 học viên đạt trung bình. Trong dịp này, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã khen thưởng cho các học viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa học./.

Thực hiện: Thu Hoài