Truy cập nội dung luôn

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng tình hình mới

23-06-2020 16:14

 

Sáng 23/6, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 10/4/2009 của Bộ Công an về “Xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới” bằng hình thức trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Như Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện MTTQ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các địa phương trong tỉnh…

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Báo cáo tại Hội nghị đã chỉ rõ: Sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng toàn diện công an cấp huyện theo Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an, hoạt động của tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chất lượng đội ngũ cán bộ của công an các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Kết quả thực hiện đã được thể hiện trên các mặt công tác bao gồm: Công tác chỉ đạo và phân cấp cho công an cấp huyện; việc kiện toàn tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác cán bộ; phân cấp trong công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách; công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị vũ khí, công cụ hỗ trợ và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu của công an cấp huyện; công tác cải cách hành chính, giảm tiêu cực, hạn chế phiên hà, sách nhiễu đối với nhân dân; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ công an cấp huyện; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ cho các hoạt động công tác, chiến đấu của công an cấp huyện; sự phối hợp của các ngành, các lực lượng với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị cho thấy cấp ủy, chính quyền địa phương đã dành sự quan tâm chỉ đạo xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an cấp huyện đã được bổ sung, sửa đổi phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn cấp huyện; tổ chức bộ máy của công an cấp huyện được kiện toàn, xắp xếp, bố trí hợp lý hơn, một số tổ chức mới đã được hình thành để đảm nhiệm các nhiệm vụ được giao. Biên chế công an cấp huyện ngày càng được bổ sung, tăng cường, chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên; việc bố trí biên chế đã căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, địa bàn, tuyến, lĩnh vực phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng lực lượng và phương thức hoạt động của đối tượng đấu tranh; tỷ lệ bố trí biên chế giữa các lực lượng, giữa công an cấp huyện với công an cấp tỉnh có sự điều chỉnh tương đối hợp lý; đã tập trung nhiều hơn cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và cơ sở. Chế độ, chính sách của cán bộ, chiến sỹ công tác ở công an cấp huyện được quan tâm….

Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCA-X11, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 80 tập thể và 154 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 03.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh đến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công an cấp huyện trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, Thủ trưởng Công an cấp tỉnh, cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng toàn diện công an cấp huyện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra và quản lý nhà nước về ANTT của công an cấp huyện. Coi trọng nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công an cấp huyện để có giải pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng, năng lực chấp hành pháp luật của công an cấp huyện và hướng dẫn nhân dân thực thi pháp luật; đẩy mạnh nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan điều tra công an cấp huyện…

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa ứng xử đối với cán bộ, chiến sỹ, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an cấp huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có phẩm chất, ý thức kỷ luật, nắm vững kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, am hiểu kiến thức xã hội, phong tục tập quán, nắm chắc địa bàn, gần dân, sâu sát cơ sở, có trình độ ngoại ngữ, tiếng dân tộc cần thiết, có tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ các yêu cầu công tác. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia của toàn xã hội trong xây dựng toàn diện Công an cấp huyện...

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm