Truy cập nội dung luôn

Trạm Khuyến nông

Tên đơn vị: Trạm Khuyến nông huyện Định Hóa.

Địa chỉ: TT Chợ Chu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02803.778.568

I. Lãnh đạo:

1. Trạm Trưởng

Họ và tên: Phùng Đức Tuân

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Trạm Trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02803.778.568

Email: tuanpd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

2. Phó Trạm Trưởng

Họ và tên: Đào Phương Tuấn

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Phó Trạm Trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02803.778.568

Email: tuandp.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

II. Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Phùng Đức Tuân

Trưởng trạm

Phụ trách chung

tuanpd.dinhhoa2thainguyen.gov.vn

2

Đào Phương Tuấn

P. Trưởng trạm

Phụ trách Kỹ thuật, dạy nghề

tuandp.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

3

Ma Thế Chì

Cán bộ

Tổ trưởng tổ kỹ thuật

chimt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

4

Dương Hữu Văn

Cán bộ

Phụ trách KN xã Tân Thịnh

vandh.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

5

Hà Quang Giầu

Cán bộ

Phụ trách Khuyến công, quản lý NH tập thể gạo Bao Thai

giauhq.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

6

Hà Thị Thủy

Cán bộ

Phụ trách KN TT Chợ Chu

thuyhtt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

7

Mã Quang Đại

Cán bộ

Phụ trách Kế toán

daimq.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

8

Hoàng T. Minh Hạnh

Cán bộ

Phụ trách tổng hợp

hanhhtm.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

9

Hà Thị Nga

Cán bộ

Phụ trách Lâm nghiệp, cây màu

ngaht.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

10

Lưu Viết Toại

Cán bộ

Phụ trách thủy sản

toailv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

11

Trần T. Phương Thảo

Cán bộ

Phụ trách Kế toán

thaottp.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

12

Ma Thanh Liêm

Cán bộ

Phụ trách KN xã Phượng Tiến

liemmt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

13

Tống Thị Hải Yến

Cán bộ

Phụ Trách KN xã Lam Vỹ

yentth.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

14

Hoàng T. Thanh Tâm

Cán bộ

Phụ trách KN xã Linh Thông

tamhtt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

15

Hoàng T. Thu Trang

Cán bộ

Phụ trách KN xã Kim Phượng

tranghtt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

16

Lý Thị Lập

Cán bộ

Phụ trách KN xã Quy Kỳ

laplt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

17

Bàn Thị Thơm

Cán bộ

Phụ trách KN xã Kim Sơn

thombt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

18

Phạm Việt Hường

Cán bộ

Phụ trách KN xã Phúc Chu

huongpv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

19

Lương Thị Sâm

Cán bộ

Phụ trách KN xã Đồng Thịnh

samlt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

20

Triệu Thị Vỵ

Cán bộ

Phụ trách KN xã Bảo Cường

vytt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

21

Trương T. Ngọc Mai

Cán bộ

Phụ trách KN xã Phú Tiến

maittn.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

22

Bùi Tú Tài

Cán bộ

Phụ trách KN xã Bảo Linh

taibt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

23

Hạc Thị Sao

Cán bộ

Phụ trách KN xã Bộc Nhiêu

saoht.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

24

Trần Thị Hiền

Cán bộ

Phụ trách KN xã Trung Hội

hientt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

25

Ma Thị Thùy

Cán bộ

Phụ trách KN xã Định Biên

thuymt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

26

Hà Thị Thoa

Cán bộ

Phụ trách KN xã Bình Yên

thoaht.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

27

Ma Thế Cầu

Cán bộ

Phụ trách KN xã Sơn Phú

caumt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

28

Nguyễn Đình Vũ Sơn

Cán bộ

Phụ trách KN xã Bình Thành

sonndv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

29

Ma Thị Thư

Cán bộ

Phụ trách KN xã Điềm Mặc

thumt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

30

Hạc Thông Lanh

Cán bộ

Phụ trách KN xã Thanh Định

lanhht.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

31

Nguyễn T. Hải Anh

Cán bộ

Phụ trách KN xã Phú Đình

anhnth.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

32

Nguyễn Thu Xoan

Cán bộ

Phụ trách KN xã Trung Lương

xoannt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

33

Nguyễn Thái Hà

Cán bộ

Phụ trách KN xã Tân Dương

 

34

Triệu T. Thu Trang

Cán bộ

 

 

35

Ma Thịnh Khánh

Cán bộ

 

 

36

Ma Phúc Hợp                      

Cán bộ                

 

 

 

III. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- Trạm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự chủ về tài chính, có con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch.

- Tham mưu cho chủ tịch UBND huyện và nhành cấp trên về các nhiệm vụ về sự nghiệp nông nghiệp nông thôn và khuyến nông trên địa bàn.

- Thực hiện chức năng hoạt động công tác khuyến nông trên địa bàn.

- Thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động thôn trên địa bàn huyện.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho UBND huyện và ngành cấp trên xây dựng các chương trình đề án, các mô hình và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền cho người sản xuất về chính sách pháp luật, kỹ năng sản xuất, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực khuyến nông.

- Phổ biến các tiến bộ về khoa học công nghệ, các điển hình tiên tiến trong sản xuất , kinh doanh thông qua hệ thống khuyến nông, tạp chí khuyến nông, tài liệu khuyến nông, hội nghị, hội thảo...và các hình thức thông tin tuyên truyền khác.

- Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ kha học và công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất và định hướng của ngành, các mô hình thực hành sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp hiệu quả bền vững.

- Chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ từ các mô hình trình diễn, điển hình sản xuất, nhân ra diện rộng.

- Tư vấn và dịch vụ trong các lĩnh vực: sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, cơ điện nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; dịch vụ nông nghiệp nông thôn bao gồm giống, bảo vệ thực vật, thú y, vật tư nông nghiệp, thiết bị, máy cơ khí, công cụ nông nghiệp, thủy nông, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn về:

+ Chính sách và pháp luật liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.

+ Ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức, quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

+ Khởi sự cho cho trang trại, doanh nghiệp nhỏ về lập dự án đầu tư, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, huy động vốn và đào tạo lao động, lựa chọn công nghệ, tìm kiếm thị trường.

+ Hợp đồng sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

+ Cung ứng vật tư nông nghiệp.

+ Tư vấn và dịch vụ khác liên quan đến đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Tham gia các chương trình hợp tác trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức, cá nhân về hoạt động khuyến nông theo quy định của pháp luật  và sự phân công của UBND huyện.

- Quản lý cán bộ, viên chức, lao động và tài sản được giao theo quy định của nhà nước và phân cấp của UBND huyện. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụnđược giao theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.