Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 476/PC-BCH 476/PC-BCH : Phân công lịch trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
2 36/BC-UBND 36/BC-UBND: v/v Kết quả thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn huyện Định hóa
3 2371/QĐ-UBND 2371/QĐ-UBND: v/v ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện định hóa
4 143/BC-UBND 143/BC-UBND: v/v kết quả kiện toàn BCĐ xây dựng NTM, huyện Định Hóa 05/06/20170
5 481/UBND-TCKH 481/UBND-TCKH: V/v Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và 3 năm 2018-2020 huyện Định Hóa 07/08/2017
6 213/BC-UBND 213/BC-UBND: .v Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư của UBND huyện Định Hóa năm 2017 27/07/2017
7 215/BC-UBND 215/BC-UBND: v/v Đánh giá kết quả một năm hoạt động của chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Định Hóa 27/07/2017
8 216/BC-UBND 216/BC-UBND: v/v Sơ kết 05 năm thực hiện NĐ 56/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp bảo đảm cho các cấp họi liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước giai đoạn 2012-2017 27/07/2017
9 212/BC-UBND 212/BC-UBND: v/v Kết quả rà soát đánh giá tổ chức bộ máy và năng lực đội ngũ công chức ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn Định Hóa 27/07/2017
10 214/BC-UBND 214/BC-UBND: v/v Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Định Hóa 27/07/2017
11 211/BC-UBND 211/BC-UBND: v/v Kết quả thực hiện Chương trình Xây dựng NTM trong tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017 26/07/2017
12 206/BC-UBND 206/BC-UBND: V/v Tổng kết 05 năm phong trào đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2012-2017 phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2017-2021 25/07/2017
13 210/BC-UBND 210/BC-UBND: v/v Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Đầu tư phát triển nguồn vốn NSSNN năm 2018 huyện Định Hóa 25/07/2017
14 209/BC-UBND 209/BC-UBND: v/v Kết quả thực hiện tiếu chí số 18 hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh 25/07/2017
15 208/BC-UBND 208/BC-UBND: v/v kết quả kiểm tra công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Định Hóa 25/07/2017
16 207/BC-UBND 207/BC-UBND: v/v kết quả triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135, thời điểm 2015 và 2016 trên địa bàn huyện ĐH 25/07/2017
17 205/BC-UBND 205/BC-UBND: v/v người đứng đầu cơ quan tiếp dân định kỳ, hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái "tự diễn biến" nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên 24/07/2017
18 204/BC-UBND 204/BC-UBND; v/v kết quả thực hiện QĐ 98/QĐ-UBND ngày 12/1/2017 của UBND tỉnh TN 21/07/2017
19 200/BC-UBND 200/BC-UBND: v/v Đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Dự án trồng cây Quế trên địa bàn huyện Định Hóa 2015-2017 18/07/2017
20 202/BC-UBND 202/BC-UBND: v/v Triển khai kế hoạch nhiệm vụ khoa học và khoa học công nghệ năm 2017 18/07/2017
21 203/BC-UBND 203/BC-UBND: V.v chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 18/07/2017
22 201/BC-UBND 201/BC-UBND: v/v Sơ kết công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 18/07/2017
23 198/BC-UBND 198/BC-UBND: v/v Sơ kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công trác 6 tháng cuối năm 2017 17/07/2017
24 197/BC-UBND 197/BC-UBND: V.v sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 20 CT-TW ngày 05/11/2012 của Bộ chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới 17/07/2017
25 196/BC-UBND 196/BC-UBND: Vv/ Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực X 14/07/2017
26 195/BC-UBND 195/BC-UBND: v/v Tiếp thu, giải quyết kiến nghị của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện về việc tiếp thu giải quyết những ý kiến cử tri gửi kỳ họp thứ 02,03 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 14/07/2017
27 192/BC-UBND 192/BC-UBND: V/v Tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 12/07/2017
28 191/BC-UBND 191/BC-UBND: V/v Tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 12/07/2017
29 193/BC-UBND 193/BC-UBND: v/v Công tác thực hành tiết kiểm chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 12/07/2017
30 194/BC-UBND 194/BC-UBND: v/v Tiến độ đầu tư XDCB trong 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 12/07/2017
31 186/BC-UBND 186/BC-UBND: v/v Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017 10/07/2017
32 187/BC-UBND 187/BC-UBND: v/v Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Định Hóa gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh TN khóa XII, kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND tỉnh TN khóa XII 10/07/2017
33 188/BC-UBND 188/BC-UBND: v/v Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017 10/07/2017
34 190/BC-UBND 190/BC-UBND: v/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 10/07/2017
35 189/BC-UBND 189/BC-UBND: v/v Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 10/07/2017
36 184/BC-UBND 184/BC-UBND: v/v Kết quả rà soát các kết luận thanh tra về Kinh tế xã hội từ ngày 01/7/2016 đến 30/6/2017 trên địa bàn huyện Định Hóa 05/07/2017
37 183/BC-UBND 183/BC-UBND: V/v Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2017 04/07/2017
38 182/BC-UBND 182/BC-UBND: v/v tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra 04/07/2017
39 181/BC-UBND 181/BC-UBND: v/v Sơ kết công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 huyện Định Hóa 04/07/2017
40 181a/BC-UBND 181a/BC-UBND: v/v tình hình thực hiện các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài NGO 06 tháng đầu năm 2017 04/07/2017
41 180a/BC-UBND 180a/BC-UBND: v/v Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 đến hết ngày 30/6/2017 trên địa bàn huyện Định Hóa 03/07/2017
42 180/BC-UBND 180/BC-UBND: v/v Rà soát cập nhật tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Định Hóa 03/07/2017
43 576/UBND-NN 576/UBND-NN: v/v Đăng ký xóm NTM kiểu mẫu 30/06/2017
44 574/UBND-LĐTBXH 574/UBND-LĐTBXH: V/v Báo cáo giám sát chuyên đề thực hiện Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004 30/06/2017
45 575/UBND-VP 575/UBND-VP: V/v báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 30/06/2017
46 572/UBND-LĐTBXH 572/UBND-LĐTBXH: v/v Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động 30/06/2017
47 573/UBND-LĐTBXH 573/UBND-LĐTBXH: v/v Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện CT 20/CT-TW của Bộ Chính trị 30/06/2017
48 178/BC-UBND 178/BC-UBND: v/v Rà soát, đánh giá công tác tiếp dân của người đứng đầu cơ quan theo Quy định của Luật tiếp công dân năm 2013 tại Trụ sở tiếp công dân huyện Định Hóa 29/06/2017
49 179/BC-UBND 179/BC-UBND: v/v Kiểm tra việc thực hiện pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 29/06/2017
50 570/UBND-LĐTBXH: 570/UBND-LĐTBXH: - v/v Đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo NĐ 150/2006/NĐ-CP 29/06/2017
51 571/UBND-TNMT 571/UBND-TNMT: V/v Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hành vi đổ rác thải rác thải trên địa bàn xã Đồng Thịnh, trung Lương 29/06/2017
52 175/BC-UBND 175/BC-UBND: v/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2016,2017 xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2018 28/06/2017
53 114/TTr-UBND 114/TTr-UBND: v/v Đề nghị thẩm định và công nhận Sáng kiến cấp tỉnh Đợt I năm 2017 28/06/2017
54 567/UBND-NN 567/UBND-NN: v/v chủ động ứng phó diễn biến mưa giông sét, lũ, sạt lở đất trên địa bàn 28/06/2017
55 568/UBND-NN 568/UBND-NN: v/v Lịch trực phòng chống thiên tai và TKCN 28/06/2017
56 566/UBND-NV 566/UBND-NV: v/v Tình hình biên chế năm 2017 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018 28/06/2017
57 174/BC-UBND 174/BC-UBND: v/v Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai năm 2017 trên địa bàn huyện ĐH 28/06/2017
58 176/BC-UBND 176/BC-UBND: v/v Phục vụ khảo sát xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2018 28/06/2017
59 569/UBND-DT 569/UBND-DT: v/v Rà soát đối tượng hưởng chính sách theo QĐ 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của TTCP 28/06/2017
60 173/BC-UBND 173/BC-UBND: V/v Nhu cầu người dân tộc Hmong vào làm CBCCVC tại vùng đồng bào dân tộc Mông 27/06/2017
61 560/UBND-TTR 560/UBND-TTR: v/v Tham luận tại hội nghị Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh Tra 27/06/2017
62 113/TTr-UBND 113/TTr-UBND: v/v Xin chủ trương sử dụng dự phòng ngân sách huyện để hỗ trợ thiệt hai do thiên tai gây ra năm 2017 27/06/2017
63 559/UBND-VP 559/UBND-VP: v/v Tham mưu báo cáo phục vụ giám sát của HĐND tỉnh 27/06/2017
64 561/UBND-NV 561/UBND-NV: v/v Báo cáo số lượng tỷ lệ người dân tộc tại cấp xã 27/06/2017
65 110/TTr-UBND 110/TTr-UBND: v/v Xin chủ trương sử dụng nguồn chuyển sự nghiệp GDĐT để mua sắm lắp đặt thiết bị thí nghiệm cho 03 phòng học bộ môn trường THCS Bộc Nhiêu huyện Định Hóa 27/06/2017
66 111/TTr-UBND 111/TTr-UBND: v/v Xin chủ trương sử dụng nguồn chuyển sự nghiệp GDĐT để mua sắm lắp đặt thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017 27/06/2017
67 112/TTr-UBND 112/TTr-UBND: v/v Xin chủ trương sử dụng ngân sách huyện để mua sắm thiết bị truyền hình năm 2017 27/06/2017
68 565/UBND-VP 565/UBND-VP: v/v Chuẩn bị tài liệu họp BTV, BCH tháng 7/2017 27/06/2017
69 562/UBND-TCKH 562/UBND-TCKH: V/v Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 đến hết ngày 30/6/2016 27/06/2017
70 563/UBND-LĐTBXH 563/UBND-LĐTBXH: v/v Báo cáo định kỳ tình hình tai nạn lao động của người lao động không theo hợp đồng 27/06/2017
71 564/UBND-LĐTBXH 564/UBND-LĐTBXH: V/v Báo cáo đánh giá kết quả triển khai, thực hiện đề án thí điểm Mở rộng mô hình hỗ trợ cắt cơn điều trị nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại gia đình cộng đồng giai đoạn 2013-2017 27/06/2017
72 558/UBND-NN 558/UBND-NN: Vv/ Chỉ đạo hướng dẫn và thẩm tra hồ sơ các tiêu chí nông thôn mới đối với 02 xã Phúc Chu, Trung Hội 27/06/2017
73 88/TB-UBND 88/TB-UBND: v/v Thông báo trúng tuyển : 26/06/2017
74 170/BC-UBND 170/BC-UBND: V/v Kết quả thực hiện chi trả trợ cấp BTXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn huyện Định Hóa 26/06/2017
75 551/UBND-VHTT 551/UBND-VHTT: v/v Phối hợp thực hiện hỗ trợ bộ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện ĐH 26/06/2017
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao