Truy cập nội dung luôn

Định Hóa: Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư

11-05-2020 16:23

Thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư  về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các cơ quan, ban, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Định Hóa về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác gia đình trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Ảnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Bãi Hội, xã Bảo Cường năm 2019 (dự ngày hội có đồng chí Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy,  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;  đồng chí Lương Văn Lành -Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện)

Công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là tuyên truyền về các quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và bình đẳng; lấy hạnh phúc gia đình làm động lực của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước phát huy những giá trị, truyền thống quý báu, tốt đẹp của gia đình Việt Nam, gìn giữ và phát huy những chuẩn mực của gia đình nhằm góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc được triển khai sâu rộng. Từ đó, từng bước nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác gia đình.

Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đã đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác gia đình vào Nghị quyết BCH Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND; Kế hoạch UBND huyện giao trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của huyện. Hoàn thiện bổ sung, sửa đổi 435/435 hương ước trên địa bàn huyện, đảm bảo việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các hộ gia đình trong việc thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó số lượng cũng như chất lượng gia đình văn hóa tăng hàng năm , tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục tăng từ 48% năm 2015 lên 61,2% năm 2019. Toàn huyện có 37 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, 58 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, gần 170 câu lạc bộ, mô hình “ông bà gương mẫu, con cháu thảo hiền”, “gia đình 5 không, 3 sạch” … thu hút gần 10 nghìn thành viên, trong đó có nhiều thành viên là nam giới… Việc chú trọng phát triển chất lượng gia đình, coi gia đình là hạt nhân trong phát triển kinh tế xã hội, đến năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện theo chuẩn nghèo đa chiều giảm xuống dưới 10%. Đây là 1 thành tích đáng ghi nhận.

     Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 49-CT/TW về công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện Chiến lược công tác gia đình trong giai đoạn mới. Tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn huyện Định Hóa và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thực hiện: Công Sơn