Truy cập nội dung luôn

Khai giảng nghiệp vụ Văn học nghệ thuật năm 2020

24-07-2020 07:41

Ngày 24/6, Hội văn học nghệ thuật huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội văn học nghệ thuật năm 2020.

Ảnh: Buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội Văn học nghệ thuật

Tham gia lớp học có 70 học viên đến từ các chi hội văn học nghệ thuật ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian 5 ngày, lớp học sẽ được truyền đạt những kiến thức về “Văn học nghệ thuật đồng hành cùng đất nước”, “tình hình văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”; “hoạt động văn học nghệ thuật trong đời sống văn hóa xã hội”, lớp học cũng sẽ đi thực tế sáng tác để báo cáo kết quả học tập.

Qua lớp học, học viên sẽ hiểu và xác định được công tác văn học nghệ thuật có vị trí, vai trò quan trọng đối với xã hội, con người và đối với sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khẳng định: văn học nghệ thuật “là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam”. Lớp học cũng sẽ giúp cho Hội văn học nghệ thuật ở các xã, thị trấn cải thiện được những tồn tại, hạn chế trong những năm qua, nâng cao chất lượng các chi hội từ việc tập hợp các hội viên, sáng tác các tác phẩm mới, tăng cường giao lưu học hỏi giữa các chi hội…

Thực hiện: Công Sơn