Truy cập nội dung luôn

Xã Bảo Cường

I. Giới thiệu chung.

1. Giáo dục - đào tạo:

2.Văn hoá - Thông tin tuyên truyền:

3. Chính sách xã hội:

II. Hệ thống chính trị

1. Đảng ủy:

2. Hội đồng  nhân dân:

3.Ủy ban nhân dân:

4.Các tổ chức đoàn thể:

4.1. Mặt trận tổ  quốc:

4.2. Hội phụ nữ:

4.3. Hội nông dân:

4.4. Hội Cựu chiến binh:

4.5. Đoàn thanh niên:

III. Tổ chức bộ máy.

1. Đảng ủy.

2. Hội đồng nhân dân.

3. Ủy ban nhân dân.