Truy cập nội dung luôn

                                  

 Trưởng ban

Họ và tên: Long Trí Dũng

Năm sinh: 1976

Chức vụ: phó trưởng Phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: trung cấp

Email: dungctdh@gmail.com

Ban Bồi thường GPMB

- Tên đơn vị: Ban Bồi thường GPMB huyện Định Hóa

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên

- Điện thoại: 0280.3578.161

I. Lãnh đạo

 

II. Cán bộ, chuyên viên.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

3

Trần Văn Sơn

Viên chức

Thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo giao

tranvansondinhhoa@gmail.com

5

Nguyễn Công Tuân

Viên chức

Thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo giao

nguyencongtuan071085@gmail.com

 


III.  Chức năng nhiệm vụ.

1. Chức năng:

- Là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để hoạt động, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan tham mưu trực tiếp với UBND huyện về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và những lĩnh vực công tác có liên quan trên địa bàn huyện.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu giúp UBND huyện về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và những lĩnh vực công tác có liên quan trên địa bàn huyện;

- Giúp hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện tổ chức triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; kê khai, kiểm tra lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, các dự án đầu tư phục vụ cho phát triển kinh tế - Xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, trình UBND huyện xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Điều hành, quản lý hoạt động của đơn vị, xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công công việc cho các thành viên của đơn vị;

- Hướng dẫn thủ tục kê khai và lập hồ sơ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi có quyết định thu hồi đất hoặc khi có yêu cầu của Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện. Kiểm tra, kiểm kê thực tế so sánh với tờ khai có sự tham gia của đối tượng được bồi thường và chủ sử dụng đất. Xác định tổng mức kinh phí phải bồi thường cho toàn bộ diện tích đất thu hồi, toàn bộ tài sản hiện có trên đất và các khoản bồi thường, hỗ trợ khác. Xác định khối lượng, kinh phí, bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng. Hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ bồi thường, hỗ trợ GPMB của dự án;

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên trách giúp Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án, công trình, tổng hợp lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị có liên và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để nghiên cứu, đề xuất giải quyết các trường hợp khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Ðồng thời chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với các dự án trên địa bàn huyện.