Truy cập nội dung luôn

BAN QUẢN LÝ CHỢ HUYỆN ĐỊNH HÓA

1. Tên đơn vị: Ban Quản lý Chợ huyện Định Hóa.

2. Địa chỉ: Tổ dân phố Bãi Á 1, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

3. Điện thoại, Fax: 0208 3678310

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1: Chức năng:

     Ban Quản lý chợ thực hiện chức năng quản lý các hoạt động của chợ và tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ theo quy định của pháp luật. Là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo các chi phí hoạt động thường xuyên.

4.2: Nhiệm vụ:

  Ban Quản lý chợ có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Nghị định của Chính phủ số 02/2003/NĐ-CP và có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

- Trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý chợ quyết định:

+ Phê duyệt Phương án sử dụng điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ.

+ Quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ.

+  Phê duyệt Nội quy chợ...

- Quyết định việc tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật để lựa chọn thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo Phương án đã được duyệt. Trong trường hợp số thương nhân đăng ký ít hơn số điểm kinh doanh hiện có, Ban Quản lý chợ được quyền quyết định việc lựa chọn thương nhân, không phải tổ chức đấu thầu.

- Ký hợp đồng với thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo kế hoạch hàng năm.

  - Tổ chức quản lý, điều hành chợ hoạt động, tổ chức thực hiện Nội quy chợ và xử lý các vi phạm Nội quy chợ.

  - Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức bảo đảm phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.

- Thực hiện việc thu các dịch vụ tại chợ đúng mức quy định và sử dụng Hóa đơn theo quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể tổ chức thông tin kinh tế - xã hội, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, các quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của thương nhân kinh doanh tại chợ.

- Chịu trách nhiệm quản lý tài sản và kết quả tài chính của Ban quản lý chợ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho cơ quan Nhà nước theo quy định hiện hành.

  5. Tổ chức bộ máy:

5.1. Lãnh đạo đơn vị:

 

Họ và tên: Phan Thị Huế

 Năm sinh: 22/4/1979

 Chức vụ: Trưởng ban

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 Trình độ lý luân chính trị: Trung cấp

 Điện thoại cơ quan: 0208 3678310

 Điện thoại di động: 0349260888

 Email: huephandh@gmail.com

 

5.2. Phân công nhiệm vụ:

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Nhiệm vụ

 

Số điện thoại

 

Email

1

Ma Công Hiệp

Nhân viên

Kế toán đơn vị

0984624628

 

 hiepmacong1978@gmail.com

2

Lường Thị Nghĩa

Nhân viên

Nhân viên VT - HC

0974529822

 

 luongnghia2014@gmail.com

 

3

Vương Thị Lan

Nhân viên

Nhân viên Nghiệp vụ

0866433009

 

 vuonglandhqlc@gmail.com

4

Ma Phan Tiệm

Nhân viên

Nhân viên Nghiệp vụ

0865912838

maphantiemdh@gmail.com