Truy cập nội dung luôn

Ban Tổ chức Huyện ủy

- Tên đơn vị: Ban Tổ chức Huyện uỷ Định Hoá

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02803.878.935

I. Lãnh đạo.

1. Trưởng Ban
Họ và tên: Lương Văn Ngân
Năm sinh: 
Chức vụ: UV BTV - Trưởng Ban.
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Email:nganlv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

2. Phó Trưởng Ban
Họ và tên: Triệu Đình Giáp
Năm sinh: 12/12/1963
Chức vụ: Phó Trưởng Ban.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Email:giapdinhhoa@gmail.com

3. Phó Trưởng Ban
Họ và tên: Mai Thị Hồng Hạnh
Năm sinh: 01/10/1979
Chức vụ: Phó Trưởng Ban.
Trình độ chuyên môn: đẠI HỌC
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Email:hanhtn@gmail.com

 

 

II. Phân công nhiệm vụ:

 TT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Nhiệm vụ

 1

 Lương Văn Ngân

 TB

 - Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban

 - Tham mưu cho BTV Huyện ủy về công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ quản lý...

 2

 Triệu Đình Giáp

 PTB TT

 - Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát đảng viên.

 - Điều hành hoạt động của Ban khi Trưởng ban đi công tác hoặc nghỉ phép theo chế độ.

 3

 Mai Thị Hồng Hạnh

 PTB

 - Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên cấp cơ sở.

 - Công tác thi đua - khen thưởng.

 4

 

 CB

 - Công tác đảng viên;

 - Thủ tục đề nghị tặng, truy tặng Huy hiệu đảng cho đảng viên.

 5

 Phạm Thị Miền

 CV

 - Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên

 6

 Lê Thị Hồi

 CB

 - Công tác quản lý, khai thác dữ liệu đảng viên

 -Công tác phát thẻ, đổi thẻ đảng viên của Đảng bộ huyện.

 7

 

 CB

 - Tổng hợp, báo cáo, xây dựng chương trình, kế hoạch.

 

     


III. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Ban Tổ chức Huyện uỷ là cơ quan tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo thẩm quyền. Thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộ theo phân cấp quản lý; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác bảo vệ sức khoẻ cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý; công tác đảng viên. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp uỷ tham mưu giúp cấp ủy, trực tiếp là Thường trực huyện uỷ trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nghiên cứu, đề xuất với cấp uỷ huyện về:

- Chủ trương, kế hoạch công tác tổ chức xây dựng Đảng.

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các Quyết định của Huyện uỷ.

- Thẩm định và tham gia thẩm định các đề án, chương trình hành động về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện.

2.2. Hướng dẫn cấp uỷ các cấp và các Ban xây dựng Đảng Huyện uỷ về: Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, về công tác tổ chức và cán bộ trong toàn huyện.

2.3. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác xây dựng Đảng; đề xuất các giải pháp với cấp uỷ huyện lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

2.4. Thực hiện một số công việc cụ thể được cấp uỷ huyện giao:

- Xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ  trên địa bàn huyện thuộc diện cấp uỷ huyện quản lý; hướng dẫn các TCCS Đảng thực hiện công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

- Hướng dẫn các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết của cấp uỷ về phân công, phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ.

- Thực hiện chính sách cán bộ thuộc diện cấp uỷ huyện quản lý.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn huyện.

- Quản lý biên chế cơ quan khối Đảng, Đoàn thể huyện.

- Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ Đảng, Chính quyền và các Đoàn thể trên địa bàn huyện.

- Thực hiện công tác đảng viên, hướng dẫn các TCCS Đảng về các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của đội ngũ đảng viên, kết nạp đảng viên mới và thực hiện các biện pháp quản lý đảng viên đảm bảo đúng quy định.