Truy cập nội dung luôn

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Tên đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Phố Tân Lập - TT Chợ Chu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại, fax: 0280.3878.340

I. Lãnh đạo

1. Trưởng Ban
Họ và tên: Trần Doãn Khánh

Sinh ngày: 23/2/1964

Chức vụ: UV BTV – Trưởng Ban

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại di động:

Số điện thoại cơ quan:

Email: trandoankhanhtv@gmail.com

2. Phó Trưởng Ban
Họ và tên: Lê Thị Hương

Sinh ngày: 26/9/1971

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Nông nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại di động:

Số điện thoại cơ quan: 02803878134

Email: lehuongva@gmail.com

 

3. Phó Trưởng Ban

Họ và tên: Trần Văn Tỉnh
Sing ngày: 12/9/1977
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại di động:
Điện thoại cơ quan: 
Email: tinhtgdh@gmail.com

 

II. Phân công nhiệm vụ:

 TT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Nhiệm vụ

 1

Trần Doãn Khánh

 Trưởng Ban

- Phụ trách công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Phụ trách chung các hoạt động của Ban.

- Giữ mối liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy và các ban, ngành của huyện theo quy định; báo cáo viên cấp tỉnh.

 2

Trần Văn Tỉnh

 Phó Ban

- Phụ trách công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử đảng, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội.

 3

Lê Thị Hương

Phó ban

Phụ trách công tác khoa giáo, công tác văn hóa văn nghệ.

 4

Trần Doãn Quyền

 Chuyên viên

Tham mưu Công tác dư luận xã hội, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 5

 Dương Văn Hợp

 Chuyên viên

Tham mưu Công tác lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng.

- Văn thư, lưu trữ.

 

 

III. Chức năng, nhiệm vụ.

1. Chức năng:

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan tham mưu giúp Huyện uỷ tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và tổng kết về các lĩnh vực: Tuyên truyền, Khoa giáo, Văn hóa văn nghệ, Lịch sử Đảng và Giáo dục lý luận chính trị; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; là cơ quan Thường trực bộ phận giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; biên tập, xuất bản Bản tin Thông tin nội bộ huyện Định Hóa và các nhiệm vụ khác do cấp ủy phân công.

2. Nhiệm vụ:

- Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội, tổng hợp báo cáo kịp thời với cấp uỷ và cơ quan quản lý cấp trên theo định kỳ hoặc đột xuất; tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch của cấp uỷ về học tập Nghị quyết, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng; hướng dẫn kiểm tra, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp theo kế hoạch.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục theo sự chỉ đạo của cấp uỷ và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thường trực Huyện ủy. Xây dựng đề cương, tài liệu tuyên truyền phù hợp với địa phương, tổ chức quản lý nội dung và hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên giáo ở các chi, đảng bộ cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện.

- Giúp cấp uỷ kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những định hướng, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, các hoạt động khoa học- công nghệ và môi trường trên địa bàn huyện.

- Xây dựng kế hoạch sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ huyện; hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, các ngành trên địa bàn huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử chi, đảng bộ, lịch sử ngành làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (và các cấp trên khi có yêu cầu) về những nội dung công tác thuộc nhiệm vụ Ban Tuyên giáo đảm nhận.