Truy cập nội dung luôn

BQL các dự án Đầu tư và XD

1. Tên Đơn vị: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Định Hoá

2. Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

3. Điện thoại: 0208 3 778645        Fax:  0208 3 778645  

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1.Chức năng:

- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao. Căn cứ điều kiện cụ thể của các Bộ, Ngành Trung ương, của tỉnh, của địa phương, doanh nghiệp, người quyết định đầu tư xem xét, quyết định giao cho Ban quản lý dự án thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể;

- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

- Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

- Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được UBND huyện giao nhiệm vụ hoặc được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.

- Thực hiện các chức năng khác do UBND huyện giao.

4.2. Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện.

Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chun bị dự án khác.

Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thm định, phê duyệt hoặc tổ chức thm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cp); Chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; Giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác.

Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình.

- Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định.

Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5. Tổ chức bộ máy:

5.1. Trưởng phòng:

Họ và tên: LÊ QUANG TUẤN

Năm sinh: 1978

Chức vụ:  Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0972 998 696

Email: lequangtuan.bqldh@gmail.com

 

5.2. Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Phó Giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Giao thông.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0982 826 492

Email: tuantckh2010@gmail.com

 

5.3. Phân công nhiệm vụ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Email

1

Lê Quang Vĩnh

Kế toán trưởng

- Phụ trách bộ phận kế toán.

- Soạn thảo các hợp đồng xây dựng

- Giải ngân vốn đầu tư

- Lập dự toán, quyết toán, quản lý chi tiêu nội bộ

0913248826

lequangvinhkttn@gmail.com

2

Đỗ Thị Thanh Mai

Kế toán

- Tổng hợp báo cáo

- Thủ quỹ; Hành chính quản trị; Văn thư và lưu trữ

- Quyết toán dự án hoàn thành

- Tiếp nhận, sắp xếp và quản lý hồ sơ các dự án

0915215078

mai.bqldh@gmail.com

3

Nguyễn Thị Quỳnh

Kế toán

- Quyết toán dự án hoàn thành

- Tiếp nhận, sắp xếp và quản lý hồ sơ các dự án

0376511522

hoasen1984@gmail.com

4

Hà Văn Hùng

Kỹ thuật

- Thực hiện các thủ tục triển  khai đầu tư xây dựng các công trình được UBND huyện giao nhiệm vụ

- Giám sát kỹ thuật, tiến độ thi công ngoài hiện trường

- Khảo sát, Thiết kế bãn vẽ thi công và lập dự toán các công trình Xây dựng Nông thôn mới được UBND huyện giao nhiệm vụ

0978333317

hung.bqldh@gmail.com

5

Ma Khánh Luân

Kỹ thuật

0975739957

makhanhluan@gmail.com

6

Hứa Đức Giang

Kỹ thuật

0967012226

huaducgiang@gmail.com

7

Đàm Thành Trung

Kỹ thuật

0976196100

trung.huongdh@gmail.com

8

Hoàng Tuấn Thành

Kỹ thuật

0978258198

tuanthanhgtvt@gmail.com

9

Đào Thanh Nga

Kỹ thuật

0973044175

thanhnga.utc@gmail.com

10

Nguyễn Xuân Sỹ

Kỹ thuật

0961858990

xuansygttn@gmail.com