Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1809-UBND-TCKH v/v tham gia góp ý vào dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính 10/05/2022 Nguyễn Minh Tú
2 127-BC-UBND v/v Báo cáo tình hình giảm chi, nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 so với năm 2020 10/05/2022 Nguyễn Minh Tú
3 113-BC-UBND BÁO CÁO Về việc sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2021 để chuyển nguồn sang năm 2022 thực hiện 29/04/2022 Nguyễn Minh Tú
4 1471-QĐ-UBND V/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Định Hóa năm 2022 28/04/2022 Nguyễn Minh Tú
5 1470-QĐ-UBND V/v ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2025 28/04/2022 Nguyễn Minh Tú
6 112-BC-UBND V/v báo cáo Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 28/04/2022 Nguyễn Minh Tú
7 1468/UBND-TCKH v/v báo cáo khối lượng xi măng thực hiện năm 2021 19/04/2022 Nguyễn Minh Tú
8 101-BC-UBND V/v giải trình một số nội dung trong dự thảo kết luận của Thanh tra Sở Tài Chính về công tác quản lý, điều hành thu chi NSNN năm 2020 trên địa bàn huyện Định Hóa 19/04/2022 Nguyễn Minh Tú
9 93-BC-UBND v/v báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Định Hóa 15/04/2022 Nguyễn Minh Tú
10 78/BC-UBND V/v Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng có bản quý I; nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2022 huyện Định Hóa 31/03/2022 Nguyễn Minh Tú
11 1130/UBND-TCKH V/v báo cáo giải trình nguồn vốn ngân sách huyện, ngân sách xã huy động thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 29/03/2022 Nguyễn Minh Tú
12 60-BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 15/03/2022 Nguyễn Minh Tú
13 702-UBND-TCKH v/v tăng cường quản lý công tác mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 01/03/2022 Nguyễn Minh Tú
14 49-KH-UBND V/v Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 25/02/2022 Nguyễn Minh Tú
15 32-BC-UBND V/v Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2021 18/02/2022 Nguyễn Minh Tú
16 29/BC-UBND V/v Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2021 15/02/2022 Nguyễn Minh Tú
17 504-UBND-TCKH v/v rà soát cập nhật, chuẩn hóa số liệu tài sản công phục vụ lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2021 14/02/2022 Nguyễn Minh Tú
18 469-UBND-TCKH Báo cáo quyết toán theo niên độ 10/02/2022 Nguyễn Minh Tú
19 446-UBND-TCKH về việc tăng cường công tác quản lý đấu thầu, đấu giá trên địa bàn huyện 09/02/2022 Nguyễn Minh Tú
20 25-BC-UBND V/v Báo cáo kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp theo Quyết định số 2405/QĐ-UBND 07/02/2022 Nguyễn Minh Tú