Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 145/BC-UBND v/v Báo cáo kết quả triển khai và thực hiện các chương trình chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2016-2021 20/05/2022 Lý Văn Thắng
2 53-TB-UBND TB kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị ngày 16/5/2022 19/05/2022 nguyễn Mạnh Hùng
3 1973/UBND-NTM V/v đề xuất các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2022 19/05/2022 Lý Văn Thắng
4 1972/UBND-VP V/v tham mưu xem xét, triển khai các nội dung đề nghị của Công ty Khai thác thủy lợi 19/05/2022 Lý Văn Thắng
5 1971/UBND-TCKH v/v giao nhiệm vụ thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng NTM của các xã năm 2022 19/05/2022 Nguyễn Minh Tú
6 1968/UBND-TCKH v/v Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 của HĐND huyện 19/05/2022 Nguyễn Minh Tú
7 1965/UBND-NV CV rà soát danh mục hồ sơ, lập hồ sơ lưu trữ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản 19/05/2022 Nguyễn Minh Tú
8 1964/UBND-TTR cv tham gia y kien vao du thao luat thanh tra 19/05/2022 Nguyễn Minh Tú
9 1963/UBND-NV V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/05/2022 Nguyễn Minh Tú
10 1961/UBND-VP V/v tham mưu triển khai Công văn số 1013/STTTT-CNTT, ngày 18/5/2022 của Sở Thông tin & Truyền thông 19/05/2022 Đặng Thái Bình
11 1960/UBND-VP V/v quán triệt, triển khai Công văn số 272-CV/BCĐ, ngày 17/5/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện 19/05/2022 Nguyễn Minh Tú
12 1959/UBND-VP V/v tiếp tục rà soát bổ sung nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ 19/05/2022 Lý Văn Thắng
13 1958/UBND-VP V/v tham mưu triển khai Công văn số 1274/CV-BCĐ, ngày 19/5/2022 của BCĐ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên 19/05/2022 Đặng Thái Bình
14 1957/UBND-VP V/v tham mưu triển khai Công văn số 1203/SLĐTBXH-BTXH-TE&BĐG, ngày 13/5/2022 của Sở Lao động - TB&XH 19/05/2022 Đặng Thái Bình
15 1956/UBND-VP V/v chuẩn bị nội dung trả lời ý kiến của CNVCLĐ để lãnh đạo UBND huyện dự hội nghị do tỉnh tổ chức 19/05/2022 Nguyễn Minh Tú
16 1955/UBND-VP V/v triển khai Công văn số 1091/SGDĐT-KHTC, ngày 18/5/2022 của Sở Giáo dục & Đào tạo 19/05/2022 Đặng Thái Bình
17 1951/UBND-VP V/v tiếp thu và báo cáo các nội dung theo ý kiến kết luận giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 02 HĐND huyện Khóa XX 19/05/2022 Nguyễn Minh Tú
18 1950/UBND-VP V/v tham mưu thực hiện văn bản số 2039/UBND-KGVX ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên 19/05/2022 Đặng Thái Bình
19 1949/UBND-VP V/v thực hiện Công văn số: 107/VPĐP-NV ngày 18/5/2022 của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh 19/05/2022 Lý Văn Thắng
20 1948/UBND-VP V/v thực hiện Công văn số:1388/SKHĐT-ĐKKD ngày 17/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp, triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 19/05/2022 Nguyễn Minh Tú