Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số huyện Định Hóa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030