Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2024-UBND-TNMT v/v triển khai hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về NTM các cấp giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN &MT 23/05/2022 Lý Văn Thắng
2 1995-UBND-VP V/v góp ý dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình 20/05/2022 Đặng Thái Bình
3 1992-UBND-NN v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 20/05/2022 Lý Văn Thắng
4 145/BC-UBND v/v Báo cáo kết quả triển khai và thực hiện các chương trình chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2016-2021 20/05/2022 Lý Văn Thắng
5 142-BC-UBND BÁO CÁO Công tác phát triển Thể dục thể thao; công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Định Hóa 20/05/2022 Đặng Thái Bình
6 53-TB-UBND TB kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị ngày 16/5/2022 19/05/2022 nguyễn Mạnh Hùng
7 1975/UBND-LĐTBXH V/v hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 19/05/2022 Đặng Thái Bình
8 1974/UBND-LĐTBXH V/v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 19/05/2022 Đặng Thái Bình
9 1973/UBND-NTM V/v đề xuất các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2022 19/05/2022 Lý Văn Thắng
10 1972/UBND-VP V/v tham mưu xem xét, triển khai các nội dung đề nghị của Công ty Khai thác thủy lợi 19/05/2022 Lý Văn Thắng
11 1971/UBND-TCKH v/v giao nhiệm vụ thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng NTM của các xã năm 2022 19/05/2022 Nguyễn Minh Tú
12 1968/UBND-TCKH v/v Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 của HĐND huyện 19/05/2022 Nguyễn Minh Tú
13 1965/UBND-NV CV rà soát danh mục hồ sơ, lập hồ sơ lưu trữ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản 19/05/2022 Nguyễn Minh Tú
14 1964/UBND-TTR cv tham gia y kien vao du thao luat thanh tra 19/05/2022 Nguyễn Minh Tú
15 1963/UBND-NV V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/05/2022 Nguyễn Minh Tú
16 1961/UBND-VP V/v tham mưu triển khai Công văn số 1013/STTTT-CNTT, ngày 18/5/2022 của Sở Thông tin & Truyền thông 19/05/2022 Đặng Thái Bình
17 1960/UBND-VP V/v quán triệt, triển khai Công văn số 272-CV/BCĐ, ngày 17/5/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện 19/05/2022 Nguyễn Minh Tú
18 1959/UBND-VP V/v tiếp tục rà soát bổ sung nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ 19/05/2022 Lý Văn Thắng
19 1958/UBND-VP V/v tham mưu triển khai Công văn số 1274/CV-BCĐ, ngày 19/5/2022 của BCĐ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên 19/05/2022 Đặng Thái Bình
20 1957/UBND-VP V/v tham mưu triển khai Công văn số 1203/SLĐTBXH-BTXH-TE&BĐG, ngày 13/5/2022 của Sở Lao động - TB&XH 19/05/2022 Đặng Thái Bình