Truy cập nội dung luôn

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý IV năm 2019

05-01-2020 14:49

<iframe height="700" src="https://cms.thainguyen.vn/documents/241342/3918018/B%C3%A1o+c%C3%A1o+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+qu%C3%BD+IV+n%C4%83m+2019.pdf/d36ace11-1833-4378-aecc-8aa451e413f3" width="100%"></iframe>