Truy cập nội dung luôn

Công khai kế hoạch vốn đợt 4 năm 2020

02-07-2020 20:46

<iframe height="700" src="https://cms.thainguyen.vn/documents/241342/6173996/1-7-2020-cong+khai+KHV+dot+4+nam+2020.pdf/ee19beeb-ad60-40cf-9d7d-f848ba5df00bf" width="100%"></iframe>