Truy cập nội dung luôn

Hội liên hiệp phụ nữ huyện

- Tên đơn vị: Hội liên hiệp phụ nữ huyện Định Hóa

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02803.878.455

I. Lãnh đạo.

1. Chủ tịch

Họ và tên: Lương Thị Ngâm

Năm sinh: 19/6/1976

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3578.309

Email: luongngamnongnghiep@gmail.com

 

 

2. Phó Chủ tịch

Họ và tên: Triệu Thị Tình

Năm sinh: 15/01/1973

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3578.309

Email: trieutinhpndh@gmail.com

 

II. Phân công nhiệm vụ.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1          

Lương Thị Ngâm               

Chủ tịch

Phụ trách chung, công tác tổ chức cán bộ, phụ trách phong trào và nhiệm vụ 5 của Hội

hoanghangpndh@gmail.com

 

2

Triệu Thị Tình       

Phó Chủ tịch

Công tác thi đua khen thưởng, tổng hợp báo cáo, phụ trách nhiệm vụ 3

trieutinhpndh@gmail.com

3

Vũ Thị Hằng

Phó Chủ tịch

Phụ trách phong trào hoạt động Hội, nhiệm vụ 4, tổng hợp báo cáo

 

 

 

III. Chức năng nhiệm vụ.

1.  Chức năng:

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

2. Nhiệm vụ:

-  Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng các mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em.

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.