Truy cập nội dung luôn

Huyện đoàn

- Tên đơn vị: Huyện đoàn huyện Định Hóa

 - Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02803.878.402

I. Lãnh đạo.

                        

1. Bí thư

Họ và tên: 

Sinh năm: 

Chức vụ: UV BCH Đảng bộ huyện - Bí thư Huyện Đoàn,

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Định Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Điện thoại cơ quan: 02803.878.028

Email: hoangngathhu@gmail.com

 

2. Phó Bí thư

Họ và tên: Lương Văn Huân

Năm sinh: 

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch Hội đồng Đội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 02803.878.402

Email: luongvanhuan1102@gmail.com

II. Phân công nhiệm vụ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

 

Bí thư

 

2

Lương Văn Huân     

Phó Bí thư

luongvanhuan1102@gmail.com    

3

 

- UV BTV Huyện Đoàn

- Phó chủ tịch Hội LHTN

 

4

 

- UV BTV Huyện Đoàn

 

 

     


III. Chức năng, nhiệm vụ.

1. Chức năng.

- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Đoàn viên thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

-  Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.

2. Nhiệm vụ.

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện để Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

- Tham mưu, đề xuất với Huyện ủy - HĐND - UBND huyện về xây dựng quy chế, chính sách bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng.

- Tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.