Truy cập nội dung luôn

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/7 - 16/7/2017

11-07-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 16/07/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/7 - 09/7/2017

04-07-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 09/07/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/6 - 02/7/2017

28-06-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19/6 - 25/6/2017

22-06-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/6 - 18/6/2017

16-06-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 12/06/2017 đến ngày 18/06/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/6 - 11/6/2017

06-06-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 05/06/2017 đến ngày 11/06/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/5 - 04/6/2017

02-06-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 04/6/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/5 - 28/5/2017

22-05-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/5 - 14/5/2017

08-05-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 08/05/2017 đến ngày 14/05/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/5-07/5/2017

03-05-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 07/5/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/4 - 30/4/2017

21-04-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/04-09/4/2017

20-04-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 23/04/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/04-09/4/2017

18-04-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 09/04/2017)​

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/4-16/4/2017

18-04-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 16/04/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/4-23/4/2017

18-04-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 23/04/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/3 - 02/4/2017

29-03-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 02/04/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/3 - 19/3/2017

21-03-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 19/03/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/3-26/3/2017

21-03-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/3 - 12/3/2017

07-03-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 12/03/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/02-05-03/2017

27-02-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/03/2017)