Truy cập nội dung luôn

Liên đoàn Lao động huyện

- Tên đơn vị: Liên đoàn Lao động huyện Định Hóa

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02803.878.055       

I. Lãnh đạo.

                                          

1.Chủ  tịch

Họ và tên: Quách Tuấn Anh

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Chủ  tịch

Trình độ Chuyên môn: Đại học;           

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0280.3878.088   

Email: Quachtuananh2009@gmail.com                                                                      

 
 

2.Phó Chủ  tịch

Họ và tên: Nguyễn Việt Thắng

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Chủ  tịch

Trình độ Chuyên môn: Đại học;           

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0280.3878.088   

Email: Vietthang868@gmail.com                                                                      

   

II. Phân công nhiệm vụ.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Quách Tuấn Anh                 

Chủ tịch

- Điều hành  các công việc cơ quan.

- Tổ chức cán bộ, tài chính, khen thưởng; công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan.

Quachtuananh2009@gmail.com

2.

Nguyễn Việt Thắng

PCT

- Công tác kiểm tra công đoàn huyện.

- Công tác thi đua - khen thưởng trong tổ chức Công đoàn huyện.

- Báo cáo viên LĐLĐ huyện

Vietthang868@gmail.com

 

     

 

3

Trần Văn Thuận

Chuyên viên

- Công tác văn phòng, kế toán cơ quan LĐLĐ huyện.

- Tuyên truyền xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

congdoandhtn@gmail.com

 

III. Chức năng, nhiệm vụ.

1. Chức năng:

a. Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

b. Công đoàn tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật.

c. Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chức năng: Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, đan xen tương tác lẫn nhau. Trong đó, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động mang ý nghĩa trung tâm - mục tiêu hoạt động công đoàn. Từ các chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn.

2. Nhiệm vụ:

Liên đoàn Lao động huyện là cơ quan tập hợp CNVCLĐ trên địa bàn huyện Định Hóa, do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên quyết định thành lập hoặc giải thể và chỉ đạo trực tiếp. Liên đoàn Lao động huyện quyết định thành lập hoặc giải thể và chỉ đạo trực tiếp Công đoàn cấp trên cơ sở là Công đoàn giáo dục huyện và các Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn đóng trên địa bàn huyện Định Hóa. Liên đoàn Lao động huyện có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

a. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước cấp huyện, Công đoàn ngành địa phương để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện cho Công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào quá trình tố tụng khi được Công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.

b. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

c. Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh; chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy và nghị quyết đại hội Công đoàn cấp mình; tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan Nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của CNVCLĐ.

d. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

đ. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

e. Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; xây dựng Công đoàn cơ sở  vững mạnh.