Truy cập nội dung luôn

Mặt trận Tổ quốc huyện

Tên đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại, Fax: 0280.3878.426

I. Lãnh đạo

1. Trưởng Ban
Họ và tên: Hoàng Văn Đại
Năm sinh: 05/4/1964
Chức vụ: Ủy viên BTV - Trưởng Ban
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Email: hoangdaihu@gmail.com

2.Phó Ban
Họ và tên: Vi Thị Thuận
Năm sinh: 05/10/1979
Chức vụ: Phó Ban 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Email: vithuan1979@gmail.com

3. Phó Ban
Họ và tên: Nguyễn Văn Bẩy
Năm sinh: 05/9/1967
Chức vụ: Phó Ban
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email: bayhnd@gmail.com

 


III. Chức năng, nhiệm vụ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

  1       

Hoàng Văn Đại    

CT                     

Phụ trách dân chủ - Pháp luật             

hoangdaihu@gmail.com      

  2 Vi Thị Thuận                P.CT Phụ trách dân chủ - Pháp  vithuan1979@gmail.com
  3 Nguyễn Văn Bẩy P.CT Phụ trách phong trào thi đua khen thưởng    bayhnd@gmail.com
  Lương Thị Bông CV   bonghdhd@gmail.com
  Chu Thị Nguyệt CV    


- Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

- Thực hiện các hoạt động phối hợp.

- Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp.

- Chức năng kiện toàn tổ chức của Mặt trận.