Truy cập nội dung luôn

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Tên Đơn vị: Phòng Kinh Tế và Hạ tầng huyện Định Hóa

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên

- Điện thoại, Fax:  02803.878.409

I. Lãnh đạo:

1.Trưởng phòng

Họ và tên: Vũ Thanh Hải

Năm sinh: 1972

Chức vụ:  Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 02803.878.325

Email: thanhhaiatkdh@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Tiến Sỹ

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Phó trưởng Phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư giao thông 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Email: sygiaothong@gmail.com

3. Phó trưởng phong

Họ và tên: Lê Thị Hằng

Năm sinh:  1970

Chức vụ: Giám Đốc

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280 3778645

Email: hangbql70@gmail.com

II. Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Vũ Thanh Hải

Trưởng phòng

Phụ trách chung.

thanhhaiatkdh@gmail.com

2

Nguyễn Tiến Sỹ

Phó phòng

Phụ trách GT, XD & QL đô thị.

sygiaothong@gmail.com

3

Lê Thị Hằng

Phó phòng

Phụ trách CN, TTCN, KHCN, TM&DV.

hangbql70@gmail.com

III. Chức năng nhiệm vụ:  

1.  Chức năng:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Nhiệm vụ:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Định Hóa tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện ra các văn bản hướng dẫn, quản lý và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật các quy định do nhà nước và các cấp ban ngành thuộc các lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Khoa học công nghệ, Công nghiệp TTCN, Thương mại và một số nhiệm vụ khác do UBND huyện, các sở ban nhành giao.

- Trình UBND huyện Quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình kế hoạch cụ thể về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở công sở, giao thông, khoa học công nghệ, công nghiệp TTCN, thương mại trên địa bàn huyện và tiến hành tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao.

- Thẩm định hồ sơ cấp phép xây dựng trình UBND huyện quyết định và kiểm tra việc thực hiện.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên các lĩnh vực được giao và tổ chức vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ, quản lý công trình hạ tầng.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cảo về công tác kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông, khoa học công nghê, công nghiệp TTCN, thương mại theo quy định của Pháp luật và một số vấn đề phát sinh khác khi được UBND huyện giao.   

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Uỷ ban nhân dân huyện giao.