Truy cập nội dung luôn

Phòng Lao động - TB&XH

1. Tên đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Địa chỉ: TDP Trung Tâm, TT Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

3. Điện thoại, Fax:     …………………

4. Chức năng, nhiệm vụ

4.1.Chức năng

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.2. Nhiệm vụ

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, thị trấn.

7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

11. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

12. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật

5. Tổ chức bộ máy

5.1. Trưởng phòng:

Họ và tên: Lưu Hồng Khoa

Năm sinh: 1968

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0988 717 568

Email: Khoadinhhoa@gmail.com

 

5.2. Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Hứa Đức Hùng

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0972 765 689

Email: Huaduchung689@gmail.com

 

 

5.3. Phân công nhiệm vụ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Email

1

Bùi Tuấn Anh

CV

- Việc làm

- Đào tạo nghề

- Lao động, tiền lương, tiền công

- Bảo hiểm xã hội

- Giảm nghèo

- An toàn lao động

- Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Phối hợp cấp thẻ BHYT

- Tổng hợp báo cáo của đơn vị

0985 069 960

Tuanh37@gmail.com

 

2

Mai Thị Hường

CV

Kế toán đơn vị

0834 946 795

Maithihuong.dh@gmail.com

 

3

Hà Thị Tuyến

CV

- Người có công

- Bảo trợ xã hội

- Thủ quỹ

0976 477 338

Hatuyen05@gmail.com

4

Ma Thị Thiết

CV

- Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

- Người cao tuổi

- Bình đẳng giới

- Văn thư lưu trữ

- Kiểm soát thủ tục hành chính

- Trực tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

0963 548 999

Thiettckhdh@gmail.com