Truy cập nội dung luôn

Phòng Nội vụ

1. Tên Đơn vị: Phòng Nội vụ huyện Định Hóa

2. Địa chỉ: Phố Tân Lập, TT Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

3. Điện thoại, Fax: 0208 3678 179

4. Chức năng, nhiệm vụ:

- Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.

- Phòng Nội vụ chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

5. Tổ chức bộ máy:

5.1. Trưởng phòng:

Họ và tên: Thái Thị Thìn

Năm sinh: 1976

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0208 3678 177

Điện thoại di động: 0977 008 650

Email:thintt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

5.2. Phó Trưởng phòng:

 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Phú

Năm sinh: 1971

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0208 3578 505

Điện thoại di động: 0986 466 522

Email: Phunn.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Họ và tên: La Thị Huế

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0208 3878 707

Điện thoại di động: 0982 760 379

Email: huelt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

6. Phân công nhiệm vụ:

6.1. Bà Thái Thị Thìn – Trưởng phòng:

SĐT: 0977 008 650           Email: thintt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Phụ trách chung về công tác Nội vụ trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp quản lý về tổ chức cán bộ hiện hành. Chỉ đạo, điều hành cán bộ, công chức đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ có chức danh bầu cử, ứng cử và các chế độ về chính sách tuyển dụng, chính sách về nghỉ việc, nghỉ hưu đối với cán bộ theo phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ;Tổ chức, bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã. Công tác thi đua khen thưởng; Quan lý tài chính, tài sản và làm Chủ tài khoản cơ quan.

6.2. Ông Nguyễn Ngọc Phú - Phó Trưởng phòng:

SĐT: 0986 466 522             Email: Phunn.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Phân công nhiệm vụ phụ trách:

 - Tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cấp huyện, cấp xã; Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ bầu cử, ứng cử và các chế độ về chính sách tuyển dụng, chính sách về nghỉ việc, nghỉ hưu đối với cán bộ theo phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ thuộc khối các cơ quan thuộc UBND huyện theo phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ.

6.3. Đồng chí La Thị Huế - Phó trưởng phòng:

SĐT: 0982 760 379          Email: Huelt@thainguyen.gov.vn

Phân công nhiệm vụ phụ trách:

- Công tác thi đua khen thưởng; Công tác cải cách hành chính; Địa giới hành chính; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công tác thanh niên; Chương trình, kế hoạch kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp;

-  Công tác quản lý các tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; Công tác tôn giáo; Quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan đơn vị;

6.4. Bà Phan Thị Quỳnh - Chuyên viên

SĐT: 0985 088 493            Email: Quynhpt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Phân công nhiệm vụ phụ trách:

- Xây dựng chính quyền địa phương, cán bộ công chức các xã, thị trấn.

6.5. Bà Thị Thu Hà - Chuyên viên:

SĐT: 0372 031 878             Email: hantt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Phân công nhiệm vụ phụ trách:

 - Thi đua khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ của Nhà nước và của tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức ở huyện và xã, thị trấn theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, phụ trách, theo dõi các phần mềm dùng chung của huyện;

 - Công tác văn thư -lưu trữ và kiêm nhiệm thủ quỹ của cơ quan;

6.6. Ông Hoàng Huy Vĩ - Chuyên viên:

SĐT: 0986 681 333                 Email: Vihh.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Phân công nhiệm vụ phụ trách:

- Lĩnh vực Tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức viên chức các cơ quan thuộc UBND huyện theo phân cấp quản lý cán bộ (Trừ khối Giáo dục- Đào tạo); 

- Công tác cải cách hành chính.

6.7. Ông Thái Văn Dương - Chuyên viên:

SĐT: 0969 266 188              Email: Duongtv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Phân công nhiệm vụ phụ trách:

- Thực hiện công tác Xây dựng chính quyền cơ sở và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn; lĩnh vực Tôn giáo.

6.8. Ông Trần Văn Anh - Chuyên viên:

SĐT: 0912 325 500         Email: Anhtv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Phân công nhiệm vụ phụ trách:

- Thực hiện phụ trách các đơn vị sự nghiệp thuộc khối giáo dục và Đào tạo.