Truy cập nội dung luôn

Phòng Nông Nghiệp & PTNT

1. Tên Đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2. Địa chỉ: Chợ Chu – Định Hóa – Thái Nguyên

3. Điện thoại, Fax:    02083 878 434

4. Chức năng, nhiệm vụ: 

4.1.Chức năng

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự Ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm để Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nghề muối; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

5. Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thủy sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.

7. Tổ chức hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến tài nguyên rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nghề muối.

8. Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; vật tư nông, lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

10. Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định.

11. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

12. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của phòng cho công chức cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

14. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

15. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

16. Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng chống lụt, bão, thiên tai; kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; sa mạc hóa; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

18. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

19. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức bộ máy:

5.1. Trưởng phòng:

Họ và tên: MA ĐÌNH DŨNG

Năm sinh: 1980

Chức vụ:  Trưởng Phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 02083 878 434

Điện thoại di động: 0915 101 878

Email: duydinhhoa@gmail.com

 

5.2. Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: NGÔ QUỐC TỰ

Năm sinh: 1968

Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0942 644 406

Email: quoctukndh@gmail.com

 

5.3. Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: MA ĐÌNH THIỀM

Năm sinh: 1975

Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: cao cấp

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0977 234 360

Email: cubeoho@gmail.com

 

5.3. Phân công nhiệm vụ:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Email

1

Ma Đình Dũng

Trưởng phòng

Phụ trách chung

0915 101 878

duydinhhoa@gmail.com

2

Ngô Quốc Tự

Phó trưởng phòng

Nông thôn mới, OCOP; Chương trình 135; Kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp, làng nghề, đào tạo nghề lao động nông thôn.

0942 644 406

quoctukndh@gmail.com

3

Ma Đình Thiềm

Phó trưởng phòng

Lâm nghiệp; cải cách hành chính (1 cửa);

Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, định canh, định cư; quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm  nông lâm sản và thủy sản

0977 234 360

 

cubeoho@gmail.com

4

Hoàng Thị Hòa

Chuyên viên

Kế toán

0979 824 973

Hoahoang4573@gmail.com

5

Triệu Thị Thu Trang

Chuyên viên

Thủy lợi

0976 699 442

trieutrang210893@mgail.com

6

Phan Thị Yến

Chuyên viên

Trồng trọt, tổng hợp; trực 01 cửa

0963 055 113

phanyenatk@gmail.com

7

Ma Thanh Liêm

Viên chức

công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; Hợp tác xã; Công tác định canh định cư

0974 157 881

mathanhliem@gmail.com

8

Bùi Tú Tài

Viên chức

Chăn nuôi, chương trình 135, kinh tế trang trại; Văn thư

0974 988 911

taikndh@gmail.com

9

Hoàng Thị Thanh Tâm

Viên chức

Nông thôn mới

0365 531 404

tamhoangkn@gmail.com

10

Hạc Thông Lanh

Viên chức

Nông thôn mới, OCOP

0967 889 484

hathonglanh@gmail.com