Truy cập nội dung luôn

Phòng Tài Chính - Kế hoạch

1. Tên Đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Hóa.

2. Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Tâm, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa.

3. Điện thoại, Fax:    0280.3878.317

4. Chức năng, nhiệm vụ: (khoảng 1/2 - 01 trang A4) 

4.1. Chức năng: Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; lĩnh vực, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4.2. Nhiệm vụ:

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành các Quyết định về lĩnh vực tài chính, công tác kế hoạch và đầu tư; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị. Xây dựng dự thảo các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của huyện. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đó được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc huyện, các xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở tài chính, lập phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện. Lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết theo quy định để báo cáo UBND huyện trình HĐND quyết định; đồng thời đảm bảo điều hành theo tiến độ và dự toán đã được quyết định; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn.

3. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách huyện báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện để trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn. Tố chức thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

4. Phối hợp với cơ quan thu thuế trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phối hợp với Kho bạc nhà nước thực hiện cấp phát đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ tiêu chuẩn cho các đối tượng sử dụng ngân sách huyện.

5. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước. Quản lý giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

6. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh gía hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do ủy ban nhân dân huyện là chủ đầu tư;

7. Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

8. Thực hiện cơ chế “một cửa” và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND huyện về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch đầu tư.

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

10. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, đầu tư, giá thị trường với Uỷ ban nhân dân huyện; Sở Tài chính và Sở Kế hoạch đầu tư.

5. Tổ chức bộ máy:

Trưởng phòng, phó Trưởng phòng vá các bộ phận chuyên môn.

5.1. Trưởng phòng:

Họ và tên: Phạm Thành Lê.

Năm sinh: 1973

Chức vụ:  Trưởng phòng.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Điện thoại cơ quan: 0280 3878 214

Điện thoại di động:

Email: phamthanhle73@gmail.com

5.2. Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Vũ Triêu Dương

Năm sinh: 1970

Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động:

Email: vuduong.tc@gmail.com

 

5.3. Phân công nhiệm vụ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Email

1

Mai Thị Hằng

Chuyên viên

Bộ phận Theo dõi, quản lý kinh phí hoạt động của đơn vị; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị

0280.3878.317

maihangtckh@gmail.com

2

Hoàng Thị Thảo

Chuyên viên

Bộ phận quản lý ngân sách

0208 3878746

hoangthaohvtc@gmail.com

3

Mạc Sỹ Huy

Chuyên viên

Bộ phận quản lý ngân sách

0208 3878746

huynongnghiepdh@gmail.com

4

Nguyễn Khắc Trung

Chuyên viên

Bộ phận quản lý giá, công sản - Thẩm tra phê duyệt quyết toán

 

trungtckhdh@gmail.com

5

Hà Thị Thủy

Chuyên viên

Bộ phận kế hoạch và đầu tư

0208 3878259

hathuy.tn@gmail.com

6

Hứa Đức Tuấn

Chuyên viên

Bộ phận kế hoạch và đầu tư

0208 3878259

ductuan078@gmail.com